Seuran säännöt

 

Lohjan Purjehtijat ry:n Toimintasäännöt

 

I Nimi, kotipaikka, perustamisaika, toiminta-alue ja kieli

1. §

Yhdistyksen nimi on Lohjan Purjehtijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lohjan kaupunki Uudenmaan läänissä. Yhdistyksen toiminta-alue on Lohja ympäristöineen. Yhdistys on perustettu 23.04.1963 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kieli on suomi.

II Seuran tarkoitus

2. §

Seuran tarkoituksena on edistää purjehdusharrastusta seuran toiminta-alueella siten, että mahdollisimman moni seuran jäsen harrastaisi kunto-, kilpa- tai huippupurjehdusta edellytystensä ja tarpeidensa mukaisesti.

III Tarkoituksen toteuttaminen

3. §

Tarkoitustaan seura toteuttaa:

 1. Tarjoamalla jäsenilleen
  • kilpailutoimintaa
  • koulutustoimintaa
  • valmennus- ja harjoitustoimintaa
  • nuorisotoimintaa
  • tiedotus- ja suhdetoimintaa
  • valistus- ja kasvatustoimintaa sekä
  • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia.
 2. Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti purjehduksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harjoituspaikkojen, veneitten ja välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä muiden edellytysten luomiseen.
 3. Harjoittamalla julkaisutoimintaa.
 4. Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.
 5. Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, omistaen ja ylläpitäen purje- ja moottoriveneitä, harjoittaen kustannus- ja monistustoimintaa sekä välittäen jäsenilleen purjehdusvälineitä ja -asusteita voittoa tavoittelematta. Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

IV Seuran jäsenet

4. §

Seuran jäseneksi voi johtokunta hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan seuran sääntöjä ja päätöksiä.

Kunniajäseneksi voidaan johtokunnan esityksestä seuran kokouksen päätöksellä kutsua henkilö, joka on erittäin huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Kunniakommodoriksi voidaan seuran kokouksen päätöksellä kutsua seuran kommodorina ansiokkaasti toiminut henkilö. Kunniakommodorin arvo on elinikäinen.

Kannattavaksi henkilöjäseneksi voi seuran johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön ja kannattavaksi yhteisöjäseneksi oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannattajajäsenmaksun.

Kannattavalla yhteisöjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

5. §

Jäsen, joka haluaa erota seurasta, tehköön siitä kirjallisen ilmoituksen seuran johtokunnalle tai sen kommodorille tai ilmoittakoon siitä suullisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkitsemistä varten. Ero katsotaan tapahtuneeksi heti kun ilmoitus on tehty, mutta eroava on velvollinen suorittamaan maksunsa sekä muut näiden sääntöjen edellyttämät velvoitteet kuluvan kalenterivuoden loppuun asti.

6. §

Johtokunta voi erottaa seurasta jäsenen, joka

 • Laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen
 • toimii seuran sääntöjen vastaisesti
 • rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.
 • toimii seuran tarkoitusperien vastaisesti.

Erotetulla on oikeus vedota seuran seuraavaan kokoukseen. Vetoomus on annettava tiedoksi kirjallisesti seuran johtokunnalle 14 päivän kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen postituspäivästä, tätä päivää lukuunottamatta. Johtokunnan on kutsuttava koolle seuran kokous vähintään 30 päivän kuluessa vetoomuksen saatuaan. Ellei vetoomusta esitetä edellä mainitussa järjestyksessä, tulkoon erottamispäätös voimaan heti määräajan päätyttyä, mutta muussa tapauksessa katsottakoon jäsen seurasta erotetuksi vasta sitten, kun seuran kokous on erottamispäätöksen vahvistanut.

Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin seuralle suorittamiaan maksuja.

V Liittymis- ja jäsenmaksut

7. §

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannattajajäsenmaksujen suuruudesta päättää seuran syyskokous vuosittain.

Johtokunnalla on oikeus vapauttaa jäsen jäsenmaksujen suorittamisesta sekä nimetä jäsen ainaisjäseneksi, jos

 • hän on suorittanut liittymis- ja jäsenmaksut ja ollut seuran jäsenenä vähintään 25 vuotta tai
 • on suorittanut kertakaikkisena suorituksena 25 vuoden jäsenmaksut tai
 • on tehnyt seuralle huomattavia urheilullisia, taloudellisia tai muita palveluksia.

Ainaisjäsen on vapaa jäsenmaksuvelvollisuuksista. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

VI Seuran varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset

8. §

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis-huhtikuussa ja syyskokous loka-marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää johtokunta.

Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen seuran kokoukseen on julkaistava vähintään 14 päivää ennen kokousta

 • sanomalehti-ilmoituksella seuran varsinaisen kokouksen määräämässä lehdessä tai
 • kirjallisena ilmoituksena jäsenille tai
 • seuran viralliseen ilmoitustauluun kiinnitetyllä ilmoituksella.

9. §

Kevätkokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) ääntenlaskijat.
 3. Todetaan a) läsnäolijat, b) äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja esitetään tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 6. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.
 7. Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 10. §:n mukaisesti vireille panemat muut asiat.
 8. Kokouksen päättäminen.

Syyskokouksessa käsitellään

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle a) puheenjohtaja, b) sihteeri, c) kaksi pöytäkirjan tarkistajaa, d) ääntenlaskijat.
 3. Todetaan a) läsnäolijat, b) äänioikeutetut jäsenet.
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 5. Vahvistetaan tulevaksi toimintakaudeksi a) toimintasuunnitelma, b) talousarvio sekä yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten.
 6. Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran kommodoriksi.
 7. Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 4 jäsentä erovuorossa olevien tilalle.
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat.
 9. Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kuhunkin seuran ohjelmassa olevaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt.
 10. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruudet.
 11. Valitaan edustajat muiden järjestöjen mahdollisiin kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin.
 12. Käsitellään johtokunnan esittämät tai jäsenten 10. §:n mukaisesti vireille panemat asiat.
 13. Kokouksen päättäminen.

10. §

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun johtokunta katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on jonkun määrätyn asian takia tehnyt siitä johtokunnalle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään kahden kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Asioista, joita seuran jäsenet haluavat kevät- tai syyskokouksen käsiteltäviksi, on tehtävä johtokunnalle kirjallinen esitys viimeistään 10 päivää ennen kokousta.

11. §

Seuran, sen johtokunnan ja jaostojen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Seuran kokousten pöytäkirjat on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä valittujen tarkistajien tarkistettava.

Johtokunnan ja jaostojen pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa.

12. §

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

Jokaisella liittymismaksunsa ja kokoukseen mennessä jäsenmaksunsa maksaneella viisitoista vuotta täyttäneellä jäsenellä, kannattavia yhteisöjäseniä lukuunottamatta, on yksi ääni. Valtakirjalla ei saa äänestää.

VII Seuran hallinto

13. §

Seuran toimintaa johtaa ja sen taloudenhoidosta sekä omaisuudesta huolehtii ja vastaa sekä seuraa edustaa syyskokouksen valitsema johtokunta.

Johtokuntaan kuuluu yhdeksi toimintavuodeksi valittu kommodori, ja kahdeksi toimintavuodeksi valittu 8 jäsentä. Johtokunnan jäsenistä puolet on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä kerralla eroaa puolet arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos jäsen kesken toimikautta estyy tehtävänsä hoitamisesta, valitsee seuran kokous hänen sijaansa hänen jäljellä olevaksi toimintakaudekseen toisen, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Johtokunta valitsee täysi-ikäisten jäsentensä keskuudesta varakommodorin sekä lisäksi sihteerin ja taloudenhoitajan, jotka voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.

Johtokunta kokoontuu kommodorin tai hänen ollessaan estynyt varakommodorin kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun puolet johtokunnan jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun kommodori tai hänen estyneenä ollessaan varakommodori ja hänen lisäkseen vähintään puolet sen jäsenistä on saapuvilla.

Johtokunnan tehtävänä on erityisesti

 1. Toimia seuran ylimpänä toimeenpanevana ja valvovana elimenä niin, että seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaiset toiminnot toteutetaan suunnitelmien mukaisesti.
 2. Olla vastuussa seuran toiminnasta lakien ja asetusten mukaisesti.
 3. Suunnitella ja kehittää seuran kokonaistoimintaa sekä johtaa seuran toimintaa seuran tarkoituksen ja tavoitteiden mukaisesti.
 4. Vahvistaa tehtäväjaon keskuudessaan sekä valita tarvittavat jaostot ja työryhmät suorittamaan niille määrättyjä johtokunnalle vastuullisia tehtäviä.
 5. Vastata seuran ulkopuolelle suuntautuvasta toiminnasta.
 6. Vastata seuran kokousten antamista velvoitteista.
 7. Pitää jäsenluetteloa.
 8. Hoitaa seuran taloutta.
 9. Hoitaa seuran tiedotustoimintaa.
 10. Hyväksyä ja erottaa jäsenet.
 11. Valita tarvittaessa sekä erottaa seuran palkatut toimihenkilöt sekä sopia heidän eduistaan.
 12. Päättää seuran ansiomerkkien myöntämisestä ja muiden kunnia- ja ansiomerkkien esittämisestä.
 13. Ryhtyä kaikkiin niihin toimenpiteisiin, joita seuran etu vaatii.
 14. Luovuttaa tilit tilintarkastajille tarkastettavaksi vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

14. §

Seuran toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

15. §

Seuran nimen kirjoittavat kommodori tai varakommodori yhdessä sihteerin kanssa.

VIII Muita määräyksiä

16. §

Seuran kokous voi näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa perustaa rekisteröimättömiä alaosastoja ja valita näihin tarpeelliset johto- ja toimielimet.

17. §

Näiden sääntöjen muuttamisesta päättää seuran kokous. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnäolevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan ääntenenemmistön kannatus kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa.

18. §

Jotta seuran purkamista koskeva päätös olisi pätevä, on se tehtävä seuran kokouksessa ja kokouksessa läsnäolevista äänioikeutetuista jäsenistä on vähintään kolmen neljäsosan kannatettava sitä kahdessa perättäisessä vähintään yhden kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa.

Kokouskutsussa on mainittava seuran purkamisesta.

19. §

Jos seura on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava johonkin toiminta-alueen liikuntakasvatusta edistävään tarkoitukseen purkamisesta päättäneen kokouksen päätöksen mukaisesti. Pesänselvitysmiehinä toimivat kokouksen valitsemat henkilöt.

Seuran purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

20. §

Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.
 

Kaluston säilytys Nuottatien rannassa

 

 • Ranta on tarkoitettu jäsenten käytössä olevien purjehdusvälineiden säilyttämiseen.
 • Veneet joissa on vantein tuettu masto tulee rikata kesäkuun alkuun mennessä.
 • Kaikki kalusto pitää merkata selvästi, niin että niistä käy omistaja ilmi
 • Rantakärryissä tulee olla kunnosa olevat renkaat jotta niitä voidaan tarvittaessa siirtää esim ruohonleikkauksen tietlä
 • Talvisäilytys on mahdollista seuran kalustolle ja jäsenten jolliksi luokitelluille veneille, joissa on nostoköli.
 • Seuran talkoiden yhteydessä hylätyt tavarat laitetaan talveksi portin pieleen, josta ne sitten kevät talkoissa viedään edelleen kaatopaikalle.

Rikkoutuneiden tavaroiden korvaaminen

 

 • Seuran kalusto on tarkoitettu käytettäväksi, seuran harjoitiksissa, kilpailuissa tai omaehtoisessa käytössä
 • Aika ajoin kalustoa rikkoutuu, joko kulumisen tai huolimattoman käytön seurauksena
 • Kaikista rikkoutumisista tulee infota hallituksen jäsentä
 • Jos rikkoutumisen katsotaan johtuvan kaluston kulumisesta, vastaa seura syntyvistä kustannuksista.
 • Jos rikkoutuminen tai esineen katoaminen johtuu muista syistä, on korvausvelvollinen vahnigon aiheuttaja
 • Alkeiskursseilla kaluston kunnossapidosta vastaa valmentajat