Majan säännöt

 

I. SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA

Kerhotilalla ja alueella tarkoitetaan näissä säännöissä Lohjan Purjehtijoiden Nuottatiellä sijaitsevaa tukikohta-aluetta ja siellä olevaa majarakennusta. Järjestyssääntöjen noudattamista valvovat Lohjan Purjehtijoiden johtokunta ja toimihenkilöt. Tällä järjestyssäännöllä tarkoitetaan ohjeita ja määräyksiä, joita tilojen ja alueen käytössä ja niissä järjestettävissä tapahtumissa tai kokouksissa tulee noudattaa.

II. TILOJEN KÄYTTÖ JA VUOKRAUS

Näitä tiloja voivat pääsääntöisesti käyttää korvauksetta kaikki Lohjan Purjehtijoiden jäsenet seuran sääntöjen mukaisessa normaalissa toiminnassa klo 08.00 - 22.00 välisenä aikana. Poikettaessa pääsäännöstä on tilojen käyttöoikeus anottava aina erikseen majaisännältä, tai tämän poissa ollessa kommodorilta /sihteeriltä. Erityistapauksissa tilojen käyttöoikeusanomus voidaan viedä johtokunnan käsittelyyn. Päällekkäisten varausten tapauksissa seuran omat tilaisuudet ovat etusijalla. Tiloja voidaan vuokrata myös muuhun käyttöön seuran jäsenille tai seuran ulkopuolisille yhteisöille tai yksityisille henkilöille jäljempänä mainituilla ehdoilla.
Käyttömaksut kerhohuoneistosta ovat:
• Puolipäivätilaisuus 70 euroa
• Kokopäivätilaisuus 120 euroa
• Iltatilaisuus 120 euroa
• Sauna 70 euroa
Seuran jäsenen varatessa tiloja ja aluetta omaan käyttöönsä peritään maksua edellä olevista taksoista 50 %. Seuralle tärkeille sidosryhmille kerhotiloja voi johtokunta myöntää käyttöön myös veloituksetta. Veneiden säilytysmaksusta alueella päättää seuran syyskokous vuosittain. Tupakointi kerhon tiloissa on kielletty.

III. TILOJEN KÄYTTÖ SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Kaikesta tiloissa ja alueella tapahtuvasta toiminnasta tulee tehdä merkintä majan lokikirjaan. Asianmukaisista merkinnöistä on vastuussa kunkin tilaisuuden vetäjä. Jokainen tilojen ja alueen käyttäjä on vastuussa siitä, että tiloja ja aluetta käytetään huolellisesti ja että tilat ja alue jäävät asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa. Asianmukaisella kunnolla tarkoitetaan, että kaikki varusteet ja laitteet on palautettu niille kuuluville paikoilleen. Mahdollisesti rikkoutuneista seuran omistamista varusteista tulee tehdä merkintä majan lokikirjaan. Tiloissa ja alueella olevia laitteita tulee käyttää huolella ja niiden käyttö on sallittu ainoastaan henkilöiltä, jotka ovat saaneet opastuksen laitteiden käyttöön. Tilat ja alue on ensisijaisesti tarkoitettu vain seuran omistamien veneiden, laitteiden, varusteiden ja vastaavien säilytykseen. Omien veneiden, henkilökohtaisten tavaroiden ja varusteiden säilytys kerhon alueella ja tiloissa on sallittua vain niille erikseen osoitetuissa paikoissa tai jäsenen omaan käyttöön varatuissa kaapeissa. Johtokunta määrää vuosittain alueen käytöstä ja voi myös määritellä maksuja yllä olevasta säilytyksestä. Saunan käytöstä seuran omassa toiminnassa ja tapahtumissa päättää johtokunta aina etukäteen.

IV. TILOJEN KÄYTTÖAJAT MUUSSA KUIN SEURAN OMASSA KÄYTÖSSÄ

Kerhohuoneiston kokous- ja saunatilat on varattavissa klo 08.00-23.00 välisenä aikana. Kokoustiloja voi varata vain kokous- tai koulutuskäyttöön. Tilojen varaus ja käyttö klo 23.00 jälkeen on mahdollista vain johtokunnan erikseen myöntämällä luvalla.

V. TILOJEN VARAUS MUUHUN KUIN SEURAN OMAAN KÄYTTÖÖN

Tiloja voi varata majaisännältä/seuran toimistosta sähköpostitse. Jokaisella tapahtumalla tulee olla vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot jätetään majaisännälle/toimistoon varauksen yhteydessä. Vastuuhenkilön tehtävänä on välittää tämän säännön sisältö, sekä muut ohjeet ja määräykset muille tilaisuuden osanottajille. Tilaisuuden järjestäjällä on lupa käyttää ainoastaan niitä tiloja, jotka hän varaa tilavarauksen yhteydessä. Majaisäntä (tai tämän poissa ollessa kommodori/sihteeri) määrittävät tarvittaessa, tarvitaanko tilaisuuteen seuran omaa valvojaa. Näistä annetaan vastuuhenkilöille erilliset ohjeet. Valvojalla on tarpeen vaatiessa oikeus vaatia vastuuhenkilöä keskeyttämään tapahtuma, mikäli tilaisuudessa rikotaan tämän säännön määräyksiä. Valvojasta peritään erillinen maksu 20 euroa/tunti. Vastuuhenkilön tulee kuitata avain tiloihin majaisännältä. Avaimet tulee palauttaa välittömästi tilaisuuden päätyttyä majaisännälle/avaintenpalautuslaatikkoon. Kadonneista/vioittuneista avaimista tai kulkukortista peritään korvaus.

VI. TILOJEN VUOKRAAJAN VASTUUT

Tilojen vuokraaja on vastuussa siitä, että tilat jäävät asianmukaiseen kuntoon sieltä poistuttaessa ja ettei tiloihin pääse sinne kuulumattomia henkilöitä. Asianmukaisella kunnolla tarkoitetaan, että roskat, pullot yms. on korjattava pois, kaikki astiat on tiskattava ja lattia vähintään lakaistava. Myös wc-tilojen kunnosta ja siisteydestä on huolehdittava. Saunan tiloissa käytetyt alustat ja pyyhkeet on käytön jälkeen korjattava pois. Myös kaikki pöydät, tuolit, yms. on laitettava takaisin omille paikoilleen. Jos näin ei ole toimittu, on tilaisuuden vastuuhenkilöt velvollisia maksamaan siivoussakkoa. Kaikki rikotut esineet on korvattava laskun mukaisesti. Viime kädessä tilaisuuksissa aiheutuneista vahingoista ovat vastuussa varauksen yhteydessä nimetyt vastuuhenkilöt. Lisäksi rikkeistä voidaan määrätä maksettavaksi sakkomaksu. Vahingonkorvauskysymykset ratkaisee majaisäntä ja viime kädessä seuran johtokunta. Sääntöjen rikkomisesta, niiden ilmiselvästä kiertämisestä tai laskujen maksamatta jättämisestä voi saada tilojenkäyttökiellon.

Johtokunta on vahvistanut tämän ohjesäännön 8.8.2007 ja täsmentänyt sitä 8.4.2008.